Mireille Jacobs

Aanbod

Vanuit onze visie is het vanzelfsprekend dat bij problemen van één gezinslid ook andere gezinsleden worden uitgenodigd, die er vrijblijvend al of niet kunnen op ingaan. Gesprekken kunnen dus zowel individueel, als koppel, met kinderen, of met anderen. Een therapie kan opstarten met één persoon, twee of meerdere personen en ook met kinderen.

Het individu

Persoonlijke vragen

Elke vraag, elk probleem in verband met zijn/haar persoonlijk leven wordt gekaderd in het netwerk van relaties waarmee deze persoon verbonden is.

De kwaliteit van elke ‘relatie’, zowel de partnerrelatie als de ouder-kind relatie wordt mede bepaald door de mate van zelfvertrouwen en zelfaanvaarding.

Daarom leggen we veel nadruk op het werken aan de zelfwaarde en de zelfrealisatie.

"Geluk hangt af van de definitie van die je er aan geeft"
© M. Aurelius, Romeins keizer (121-180)

De relatie

Begeleiding bij het opbouwen en functioneren in een relatie
Het verlangen naar een liefdesrelatie groeit al van in de kindertijd en de puberteit. Vanuit een vaak geidealiseerde kijk op relaties zoeken twee mensen die elkaar gevonden hebben onbewust naar een vorm van harmonie die hen rust geeft. Ze tasten af en experimenteren tot ze het gewenste evenwicht bereiken. Daarin vinden beiden houvast.

Lees meer

Begeleiding bij het zoeken naar een gezamenlijke oplossing
Welke weg kiezen we, scheiden of relatietherapie?
Beide partners kunnen een andere voorkeur hebben maar vinden het belangrijk er samen uit te geraken. De therapeut helpt hierbij benoemen: “Wat in jullie relatie maakt dat het de moeite waard is er aan te werken? Wat doet jullie denken dat scheiding een betere oplossing is.” Als de 'bezorgdheden' van beiden hierbij uitvoerig worden besproken lukt het mensen beter om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Begeleiding bij het vastlopen in de relatie
Om verschillende redenen is de harmonie verdwenen. Mensen vinden elkaar niet meer en zien geen uitkomst. Ze voelen zich ontgoocheld en machteloos. Ze begrijpen elkaar niet meer. De ene vindt de andere te veel veranderd. Tegelijkertijd bestaat er heimwee naar een toestand van overgave in de geborgenheid van een onvoorwaardelijke liefde. Wat moeten we met ons verschil in noden, wensen, visie?

Lees meer

Begeleiding bij het verwerken van een relatiebreuk
Bij dit persoonlijk proces helpen we mensen zoeken naar betekenissen die helpend zijn om opnieuw te kunnen functioneren.

Het gezin

Hedendaags gezinnen nemen allerlei vormen aan.

Begeleiding in verband met kinderen: ouderschapstherapie
Als ouderschapstherapeut helpen we ouders zoeken naar een omgang die het kind niet klem zet in ruzies en het geen vernietigend beeld geeft van ouderschap en partnerschap. We helpen ouders om hun kind beter te begrijpen. We doen hen stilstaan bij de beleving van het kind en de gevolgen die de scheiding voor het kind heeft. We maken de inzet van het kind zichtbaar.

Als de verstandhouding onderling moeilijk loopt ten gevolge van de moeilijke situatie werken we met alle betrokkenen aan de communicatie en proberen hierbij de onderliggende problematieken in kaart te brengen.
Ouderschapstherapie start altijd met beide ouders (stiefouders, grootouders). Werken aan de communicatie onderling is de eerste doelstelling.

Ouders in een conflictsituatie hebben het vaak moeilijk om de ex partnerrelatie los te laten. Ze blijven aan elkaar verbonden in negatieve gevoelens. Ze proberen hierbij elkaar te beïnvloeden. Dat leidt tot veel frustraties en machteloosheid. In de ouderschapstherapie proberen we ondanks deze frustraties in eerste instantie toch met beide ouders samen in gesprek te gaan.
Als dit voor beide ouders te prangend wordt of als de gezamenlijke gesprekken conflict verhogend werken is het beter over te schakelen op parallel solo ouderschap.

Binnen parallel solo ouderschap gaan we met elke ouder afzonderlijk zoeken naar waar je wel invloed op hebt en daar gaan we mee werken. Het model "Parallel Solo Ouderschap" is gebaseerd op een systemische visie van Lieve Cottyn (Interactie Academie).

"Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt"
© F. Nietzsche, Duits dichter-filosoof (1844-1900)

Begeleiding bij de werking van nieuwe leefvormen
Na een scheiding, na een overlijden kunnen gezinsleden vragen hebben bij hun zoektocht naar een nieuwe leefvorm. Vanuit hun gedachtengang zoeken we samen met hen en ontwerpen een nieuw bouwwerk (leefvorm) waaraan zij zelf gestalte zullen geven. De complexiteit wordt nog groter als het om meerdere gezinnen gaat die op elkaar dienen afgestemd te worden. Onze grootste bezorgdheid gaat dan ook uit naar de betrokken kinderen en hun noden. In geen geval mogen ze zich geklemd voelen zitten tussen hun binding met de ene en de andere ouder. Ouder(s), plus-ouder(s), grootouders kunnen hierbij hun steentje bijdragen.

Lees meer

Begeleiding bij de werking van het gezin en het ouderschap
Al de verschillende gezinsvormen die in onze maatschappij bestaan worden telkens opgebouwd en georganiseerd door de volwassenen en kinderen die er in leven. Ze zijn de bouwmeesters van hun eigen leefvorm. De vorm van elk gezin evolueert in functie van wat het leven brengt. Als één of meerdere personen zich niet meer goed voelen in de bestaande leefvorm komt het gezin terecht in een periode van zoeken en wankel evenwicht. Therapie hierbij is bijzonder complex.

Lees meer

Nood aan een gesprek?

Contacteer mij

of bel 0486/35 52 03